Cloud VPS Giá Rẻ

Cloud VPS A
 • 1 vCore CPU E5-XXX CPU
 • 768 MB RAM
 • 15 GB SAN Cloud Storage
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
Cloud VPS B
 • 2 vCore CPU E5-XXX CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SAN Cloud Storage
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
Cloud VPS C
 • 2 vCore CPU E5-XXX CPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB SAN Cloud Storage
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
Cloud VPS D
 • 4 vCore CPU E5-XXX CPU
 • 3 GB RAM
 • 60 GB SAN Cloud Storage
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
Cloud VPS E
 • 4 vCore CPU E5-XXX CPU
 • 4 GB RAM
 • 80 GB SAN Cloud Storage
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
Cloud VPS F
 • 6 vCore CPU E5-XXX CPU
 • 6 GB RAM
 • 100 GB SAN Cloud Storage
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS