Email Server

MAILVIET 01


 
9,000,000 VNĐ
06 tháng

Không giới hạn Số tài khoản

150 GB Dung lượng lưu trữ

Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản

Anti Virus, Anti Spam

Giao diện Webmail, Outlook

Miễn phí Phí khởi tạo

24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật

MAILVIET 02


 
12,000,000 VNĐ
06 tháng

Không giới hạn Số tài khoản

200 GB Dung lượng lưu trữ

Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản

Anti Virus, Anti Spam

Giao diện Webmail, Outlook

Miễn phí Phí khởi tạo

24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật

MAILVIET 03


 
15,000,000 VNĐ
06 tháng

Không giới hạn Số tài khoản

250 GB Dung lượng lưu trữ

Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản

Anti Virus, Anti Spam

Giao diện Webmail, Outlook

Miễn phí Phí khởi tạo

24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật

MAILVIET 04


 
18,000,000 VNĐ
06 tháng

Không giới hạn Số tài khoản

350 GB Dung lượng lưu trữ

Quyền tạo, Xóa, Sửa tài khoản

Anti Virus, Anti Spam

Giao diện Webmail, Outlook

Miễn phí Phí khởi tạo

24/7/365 Hỗ trợ kỹ thuật