Cloud Server

CLOUD SERVER 01

CPU Intel® Xeon® E5-26XX
CORE 6 Core
RAM 6 GB + 2GB(*)
SSD 125 GB
Lưu trữ 100% Ổ SSD Intel Pro
Băng Thông Unlimited
Địa chỉ IP 01
Hỗ trợ chống DDoS Có
KM 1 Direct Admin
KM 2 Tặng 2GB RAM đăng ký 12 tháng

CLOUD SERVER 02

CPU Intel® Xeon® E5-26XX
CORE 8 Core
RAM 8 GB + 2GB(*)
SSD 155 GB
Lưu trữ 100% Ổ SSD Intel Pro
Băng Thông Unlimited
Địa chỉ IP 01
Hỗ trợ chống DDoS Có
KM 1 Direct Admin
KM 2 Tặng 2GB RAM đăng ký 12 tháng

CLOUD SERVER 03

CPU Intel® Xeon® E5-26XX
CORE 10 Core
RAM 10 GB + 2GB(*)
SSD 175 GB
Lưu trữ 100% Ổ SSD Intel Pro
Băng Thông Unlimited
Địa chỉ IP 01
Hỗ trợ chống DDoS Có
KM 1 Direct Admin
KM 2 Tặng 2GB RAM đăng ký 12 tháng

CLOUD SERVER 04

CPU Intel® Xeon® E5-26XX
CORE 10 Core
RAM 12 GB + 2GB(*)
SSD 205 GB
Lưu trữ 100% Ổ SSD Intel Pro
Băng Thông Unlimited
Địa chỉ IP 01
Hỗ trợ chống DDoS Có
KM 1 Direct Admin
KM 2 Tặng 2GB RAM đăng ký 12 tháng

CLOUD SERVER 05

CPU Intel® Xeon® E5-26XX
CORE 14 Core
RAM 14 GB + 2GB(*)
SSD 310 GB
Lưu trữ 100% Ổ SSD Intel Pro
Băng Thông Unlimited
Địa chỉ IP 01
Hỗ trợ chống DDoS Có
KM 1 Direct Admin
KM 2 Tặng 2GB RAM đăng ký 12 tháng

CLOUD SERVER 06

CPU Intel® Xeon® E5-26XX
CORE 16 Core
RAM 16 GB + 2GB(*)
SSD 510 GB
Lưu trữ 100% Ổ SSD Intel Pro
Băng Thông Unlimited
Địa chỉ IP 01
Hỗ trợ chống DDoS Có
KM 1 Direct Admin
KM 2 Tặng 2GB RAM đăng ký 12 tháng
KM 3 Comodo Positive SSL