Email Marketing

MARKETING 1


 
1,140,000 VNĐ
06 tháng

7.500 Số lượng Email/tháng

KGH Danh sách Email

KGH Người nhận Email

Quản lý chiến dịch

MARKETING 2


 
2,100,000 VNĐ
06 tháng

10.000 Số lượng Email/tháng

KGH Danh sách Email

KGH Người nhận Email

Quản lý chiến dịch

MARKETING 3


 
2,700,000 VNĐ
3 tháng

35.000 Số lượng Email/tháng

KGH Danh sách Email

KGH Người nhận Email

Quản lý chiến dịch

MARKETING 4


 
4,050,000 VNĐ
3 tháng

50.000 Số lượng Email/tháng

KGH Danh sách Email

KGH Người nhận Email

Quản lý chiến dịch

MARKETING 5


 
7,950,000 VNĐ
3 tháng

100.000 Số lượng Email/tháng

KGH Danh sách Email

KGH Người nhận Email

Quản lý chiến dịch