Email Google Apps - Vĩnh Viễn

BKH - GA10
 • 10 Email Số tài khoản
 • 15GB/1 User Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quyền tạo/Xóa/Sửa tài khoản
 • Check Email Mobile/ Outlook
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Word, Excel Online, Google+
 • Quản lý tài liệu, lịch
 • Bảo mật 2 lớp
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
BKH - GA50
 • 50 Email Số tài khoản
 • 15GB/1 User Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quyền tạo/Xóa/Sửa tài khoản
 • Check Email Mobile/ Outlook
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Word, Excel Online, Google+
 • Quản lý tài liệu, lịch
 • Bảo mật 2 lớp
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
BKH - GA100
 • 100 Email Số tài khoản
 • 15GB/1 User Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quyền tạo/Xóa/Sửa tài khoản
 • Check Email Mobile/ Outlook
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Word, Excel Online, Google+
 • Quản lý tài liệu, lịch
 • Bảo mật 2 lớp
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
BKH - GA200
 • 200 Email Số tài khoản
 • 15GB/1 User Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quyền tạo/Xóa/Sửa tài khoản
 • Check Email Mobile/ Outlook
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Word, Excel Online, Google+
 • Quản lý tài liệu, lịch
 • Bảo mật 2 lớp
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
BKH - GA500
 • 500 Email Số tài khoản
 • 15GB/1 User Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quyền tạo/Xóa/Sửa tài khoản
 • Check Email Mobile/ Outlook
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Word, Excel Online, Google+
 • Quản lý tài liệu, lịch
 • Bảo mật 2 lớp
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
BKH - GA1000
 • 1000 Email Số tài khoản
 • 15GB/1 User Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quyền tạo/Xóa/Sửa tài khoản
 • Check Email Mobile/ Outlook
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Word, Excel Online, Google+
 • Quản lý tài liệu, lịch
 • Bảo mật 2 lớp
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
BKH - GA2000
 • 2000 Email Số tài khoản
 • 15GB/1 User Dung lượng
 • Email theo tên miền
 • Quyền tạo/Xóa/Sửa tài khoản
 • Check Email Mobile/ Outlook
 • Anti Virus, Anti Spam
 • Word, Excel Online, Google+
 • Quản lý tài liệu, lịch
 • Bảo mật 2 lớp
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
BACKUP EMAIL

Backup Email Google Apps