Email Google Apps

BKH-GA10


 
3,500,000 VNĐ

10 mail Số tài khoản

15 GB Dung lượng lưu trữ

500 Email SL thư gửi/ngày

Bảo mật 2 lớp

Cpanel quản lý

BKH-GA50


 
5,900,000 VNĐ

50 mail Số tài khoản

15 GB Dung lượng lưu trữ

500 Email SL thư gửi/ngày

Bảo mật 2 lớp

Cpanel quản lý

BKH-GA100


 
8,900,000 VNĐ

100 mail Số tài khoản

15 GB Dung lượng lưu trữ

500 Email SL thư gửi/ngày

Bảo mật 2 lớp

Cpanel quản lý

BKH-GA200


 
13,900,000 VNĐ

200 mail Số tài khoản

15 GB Dung lượng lưu trữ

500 Email SL thư gửi/ngày

Bảo mật 2 lớp

Cpanel quản lý

BKH-GA500


 
25,000,000 VNĐ

500 mail Số tài khoản

15 GB Dung lượng lưu trữ

500 Email SL thư gửi/ngày

Bảo mật 2 lớp

Cpanel quản lý

BKH-GA1000


 
49,000,000 VNĐ

1000 mail Số tài khoản

15 GB Dung lượng lưu trữ

500 Email SL thư gửi/ngày

Bảo mật 2 lớp

Cpanel quản lý

BKH-GA2000


 
69,000,000 VNĐ

2000 mail Số tài khoản

15 GB Dung lượng lưu trữ

500 Email SL thư gửi/ngày

Bảo mật 2 lớp

Cpanel quản lý

BACKUP EMAIL GOOGLE APPS


 
250,000 VNĐ

Backup Email Google Apps