Dịch vụ Backup Email Server

BKMAIL-S01


 
180,000VND
01 tháng

Dung lượng Backup 25 GB

Mã hóa Backup

Backup 7 bản/ 7 ngày

Lưu trữ Cloud Server

BKMAIL-S02


 
280,000VND
01 tháng

Dung lượng Backup 50 GB

Mã hóa Backup

Backup 7 bản/ 7 ngày

Lưu trữ Cloud Server

BKMAIL-S03


 
350,000VND
01 tháng

Dung lượng Backup 75 GB

Mã hóa Backup

Backup 7 bản/ 7 ngày

Lưu trữ Cloud Server

BKMAIL-S04


 
450,000VND
01 tháng

Dung lượng Backup 100 GB

Mã hóa Backup

Backup 7 bản/ 7 ngày

Lưu trữ Cloud Server

BKMAIL-S05


 
800,000VND
01 tháng

Dung lượng Backup 200 GB

Mã hóa Backup

Backup 7 bản/ 7 ngày

Lưu trữ Cloud Server