Dịch Vụ Backup Cloud VPS

BACKUP 01


 
350,000 VNĐ
01 tháng

Dung lượng Backup 10GB

Thời gian lưu trữ 1 bản

Backup trên Server SAN

Bảo mật 2 lớp

BACKUP 02


 
600,000 VNĐ
01 tháng

Dung lượng Backup 30GB

Thời gian lưu trữ 2 bản

Backup trên Server SAN

Bảo mật 2 lớp

BACKUP 03


 
900,000 VNĐ
01 tháng

Dung lượng Backup 60GB

Thời gian lưu trữ 3 bản

Backup trên Cloud Server

Bảo mật 2 lớp

BACKUP 04


 
1,100,000 VNĐ
01 tháng

Dung lượng Backup 100GB

Thời gian lưu trữ 4 bản

Backup trên Cloud Server

Bảo mật 2 lớp

BACKUP 05


 
1,500,000 VNĐ
01 tháng

Dung lượng Backup 150GB

Thời gian lưu trữ 5 bản

Backup trên Cloud Server

Bảo mật 2 lớp