Chứng Chỉ Số SSL

POSITIVESSL


 
250,000VND
12 tháng

Chứng thực DV
SAN Không hỗ trợ
Bảo hiểm 10.000 USD
Thanh trình duyệt mầu xanh Không
Số lượng Domain 01


POSITIVESSL MULTI-DOMAIN


 
1,600,000VND
12 tháng

Chứng thực DV
SAN Hỗ trợ
Bảo hiểm 10.000 USD
Thanh trình duyệt mầu xanh Không có
Số lượng Domain 03


EV SSL


 
2,500,000VND
12 tháng

1,000,000 Phí khởi tạo

Chứng thực EV
SAN Không hỗ trợ
Bảo hiểm 1.750.000 USD
Thanh trình duyệt mầu xanh Có
Số lượng Domain 01


TRUEBUSINESSID


 
2,500,000VND
12 tháng

Chứng thực OV
SAN Không hỗ trợ
Bảo hiểm 1.250.000 USD
Thanh trình duyệt mầu xanh Không có
Số lượng Domain 01


TRUEBUSINESSID EV


 
4,300,000VND
12 tháng

1,000,000 Phí khởi tạo

Chứng thực DV
SAN Không hỗ trợ
Bảo hiểm 1.500.000 USD
Thanh trình duyệt mầu xanh Có
Số lượng Domain 01


TRUEBUSINESSID EV SAN


 
7,900,000VND
12 tháng

1,000,000 Phí khởi tạo

Chứng thực DV
SAN Hỗ trợ
Bảo hiểm 1.425.000 USD
Thanh trình duyệt mầu xanh Có
Số lượng Domain 05