Email Server

EMAIL 01
 • 2 Email Số tài khoản
 • 2 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 02
 • 10 mail Số tài khoản
 • 5 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 03
 • 20 Email Số tài khoản
 • 10 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 04
 • 50 mail Số tài khoản
 • 20 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 05
 • 100 Email Số tài khoản
 • 50 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 06
 • 200 Email Số tài khoản
 • 100 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 07
 • 400 mail Số tài khoản
 • 200 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 08
 • 600 mail Số tài khoản
 • 300 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ
EMAIL 09
 • 750 Email Số tài khoản
 • 300 GB Dung lượng lưu trữ
 • 500 email/1/User Số email gửi/ngày
 • Webmail/ Outlook Kiểm tra Email
 • Hàng ngày Backup
 • 24/7/365 Hỗ trợ