Email Doanh Nghiệp

EMAIL 01


Starting from   216,000 VNĐ
12 tháng

2 Email Số tài khoản

2 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 02


Starting from   270,000 VNĐ
06 tháng

10 mail Số tài khoản

5 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 03


Starting from   540,000 VNĐ
06 tháng

20 Email Số tài khoản

10 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 04


Starting from   960,000 VNĐ
06 tháng

50 mail Số tài khoản

25 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 05


Starting from   1,800,000 VNĐ
06 tháng

100 Email Số tài khoản

50 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 06


Starting from   2,700,000 VNĐ
06 tháng

200 Email Số tài khoản

100 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 07


Starting from   4,800,000 VNĐ
06 tháng

400 mail Số tài khoản

200 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 08


Starting from   7,200,000 VNĐ
06 tháng

600 mail Số tài khoản

300 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL 09


Starting from   9,000,000 VNĐ
06 tháng

750 Email Số tài khoản

300 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ