Email Server Doanh Nghiệp

BKH-SV1


 
216,000 VNĐ
12 tháng

1 Email Số tài khoản

2 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV5


 
600,000 VNĐ
12 tháng

5 mail Số tài khoản

10 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV10


 
1,200,000 VNĐ
12 tháng

10 mail Số tài khoản

20 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV20


 
2,400,000 VNĐ
12 tháng

20 mail Số tài khoản

40 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV50


 
6,000,000 VNĐ
12 tháng

50 mail Số tài khoản

100 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV100


 
12,288,000 VNĐ
12 tháng

100 Email Số tài khoản

150 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV300


 
30,000,000 VNĐ
12 tháng

300 mail Số tài khoản

300 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ