Thuê Máy Chủ Vật Lý

SERVER E5620


Starting from   1,830,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU

8 GB RAM

1 TB SATA (Or) 240GB SSD HDD

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

DELL R410


 
5,097,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU

16 GB (2 x 8GB 12800R DDR3 ECC Registered DIMMs) RAM

2 x 300GB SAS 15K 3.5' HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

SERVER X5650


Starting from   2,070,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® X5650 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU

8 GB RAM

2 x 500 GB SATA (Or) 240GB SSD HDD

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

DELL R610


 
5,697,000 VNĐ
3 tháng

2 x Intel® Xeon® X5650 2.66 GHz, 6 Core, 12 MB Cache CPU

16 GB (2 x 8GB 12800R DDR3 ECC Registered DIMMs) RAM

2 x 600GB SAS 10K 2.5'' HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

SERVER E5-2640


Starting from   10,800,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2640 2,50 GHz, 12 Core, 15M Cache CPU

16 GB RAM

2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 240GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

SERVER E5-2670


Starting from   11,547,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2670 2,60 GHz, 8 Core, 20M Cache CPU

16 GB + 8 GB miễn phí RAM

2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 240GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

DELL R620 OP1


 
10,800,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2640 2,50 GHz, 12 Core, 15M Cache CPU

16 GB (2 x 8GB 12800R DDR3 ECC Registered DIMMs) RAM

2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 500GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

SERVER E5-2680 V2 Option 1


Starting from   12,297,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25M Cache CPU

16 GB + 8 GB miễn phí RAM

2 x 480GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

DELL R620 OP3


 
12,297,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25M Cache CPU

(4 x 8GB 12800R DDR3 ECC Registered DIMMs) RAM

2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 500GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

SERVER E5-2680 V2 Option 2


Starting from   14,097,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25M Cache CPU

16 GB + 8 GB miễn phí RAM

2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 240GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

SERVER E5-2680 V3


Starting from   15,300,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 102Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU

16 GB + 16 GB miễn phí RAM

2 x 480GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

DELL R630 OP1


 
15,300,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 102Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU

RAM: 32 GB (2 x 16GB DDR4 ECC Registered DIMMs) RAM

2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 500GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2

DELL R730XD OP1


 
17,097,000 VNĐ
3 tháng

Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 102Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU

RAM: 32 GB (2 x 16GB DDR4 ECC Registered DIMMs) RAM

2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 500GB SSD HDD

01 IP Address

200Mbps Băng thông trong nước

10Mbps Băng thông quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

1Gbps Ổ cắm mạng

Tặng DirectAdmin KM 1

Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2